Store
  Store
  Store
  Store
  Store
  Store

அக்கா என்ற அம்மா !


யிற்றில் தரிக்காமல்
மசக்கை எடுக்காமல்
இடுப்பில் சுமக்கும்
தாயம்மா!

மேனி கொதித்தாலும்
கால்கள் வலித்தாலும்
கண்கள் சுரக்கின்ற
மனசம்மா!

தோள்கள் கனத்தாலும்
மேனி தளர்ந்தாலும்
அணைத்து வளர்க்கின்ற
இறையம்மா!

க்கா என்ற பெயர்
உறவு கொடுத்தாலும்
அம்மாவும் நீயும்
ஒன்றம்மா!Contact Form

Name

Email *

Message *