Posts


  Store
  Store
  Store
  Store
  Store
  Store

உன் கைகளில் சங்காக வருவேன்!

வந்தது கோபம், பிடி சாபம் !

குடித்தால் கட்சியில் இடமில்லை...?

உடல் தசை இறுக !

உறங்குவது அரசா? அதிகாரியா?

நன்றி மறப்பது நன்றன்று !

யாகத்தில் வந்த கண்ணன் !

நகை வாங்க சிறந்த நாள் எது...?

இலங்கையை புத்தர் சபிக்கிறார்...!

Contact Form

Name

Email *

Message *